Materiaalit

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu hankkeen aikana hyväksi havaittuja julkisia ja hankkeen itse tuottamia materiaaleja. Materiaaleihin on sisällytetty tekstejä, oppaita, videoita ja podcasteja. Materiaaleista saa ymmärrystä vastuullisuuden osa-alueista ja se tarjoaa tiiviin tietopaketin erityisesti mikro- ja pienyrittäjien vastuullisuustoimia aloitettaessa. 

Materiaalipankki täydentyy hankkeen toiminta-aikana. 

 

Ympäristövastuullisuus

Tieto ympäristökysymyksistä ja motivaatio kestävän kehityksen edistämiseen ovat usein lähtökohtana ympäristövastuulliseen toimintaan. Kun yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa, se toimii vastuullisesti.

Yrityksillä on ympäristölainsäädännön pohjalta velvollisuus huolehtia ympäristönsuojelusta toiminnassaan ja olla tietoisia toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Yritysten kannalta keskeisiä ympäristöön liittyviä aiheita ovat ilmaston- ja vesiensuojelu, jätteet ja kierrätys, ekotehokkuuden lisääminen ja energian käyttö. Lisäksi yritysten on noudatettava lainsäädäntöä, jolla ohjataan muun muassa tuotesuunnittelua, pakkauksia ja tuotemerkintöjä

Ympäristövastuullisuus
market
Elämäntapatesti SITRA

Elämäntapatesti SITRA

Sitran Elämäntapatesti auttaa ihmisiä arvioimaan omien elintapojensa ympäristövaikutuksia. Se antaa 27 kysymyksen pohjalta henkilökohtaisen hiilijalanjäljen (hiilidioksidiekvivalentti kgCO2e) lisäksi räätälöityjä vinkkejä, joilla voi säästää aikaa ja rahaa sekä...

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus näkyy sisäisesti henkilöstön hyvinvointina ja ulkoisesti lähiympäristöä ja paikallismarkkinaa välittömästi tukevana toimintana. Sosiaalista vastuuta kantava yritys on arvostettu työnantaja ja tavaroiden ja palveluiden tarjoaja sekä riskittömämpi yhteistyökumppani. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös eettisyyden, ihmisyyden ja hyvinvoinnin aihepiirit.

Sosiaaliseen vastuullisuuteen sisältyy muun muassa henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, työturvallisuuden huomiointi ja parantaminen sekä yrittäjän ja henkilöstön osaamisen kehittäminen yli lainsäädännön ja työehtosopimusten velvoitteiden.

Hyvä työnantajamielikuva auttaa rekrytoimaan osaavia henkilöitä yritykseen.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitetaan liiketoiminnan taloudellisia vaikutuksia yrityksien omistajiin ja sidosryhmiin.

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista. Toimintaa, joka huomioi ympäristön kantokyvyn ja tulevat sukupolvet. Yrityksen taloudellinen vastuu lähtee liikkeelle hyvästä hallintotavasta ja sillä on havaittu olevan monia yhteyksiä taloudelliseen menestymiseen, imagoon ja brändiin.

Vastuullisuus ja viestintä

Vastuullisuudesta täytyy myös viestiä!

Mikro- ja pienyrittäjänä oman yrityksensä vastuullisuudesta viestiminen on usein ensimmäinen kehittämistoimenpide, joka tekee yrityksen vastuullisen toiminnan näkyväksi. Vastuullisuusviestinnän toteuttaminen onnistuneesti vaatii, että viestintä perustuu yrityksen todellisiin arvoihin, tavoitteisiin ja toimintaan. Tämä mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista ja kilpailuedun saavuttamisen kiristyvässä maailmantilanteessa.

 

Vastuullisuus ja viestintä
Yritysvastuuraportoinnin ABC: Miten lainsäädäntö vaikuttaa pk-yritysten vastuullisuusraportointiin? -podcast

Yritysvastuuraportoinnin ABC: Miten lainsäädäntö vaikuttaa pk-yritysten vastuullisuusraportointiin? -podcast

Pk-yritysten vastuullisuusraportoinnin tarpeisiin vaikuttaa lainsäädäntö ja yleisohjeistukset. Tässä jaksossa pohditaan, miten ne käytännössä vaikuttavat ja mitä mahdollisia haasteita tai ongelmia niihin liittyy. Lisäksi pohditaan, millainen...

Kerttu Saalasti Instituutti - Oulun Yliopisto
Centria
Nihak
Kalajoki